Caplacizumab dla nabytej trombotycznej małopłytkowej Purpury ad 7

Wartości te powróciły do poziomów wyjściowych w ciągu tygodnia po zaprzestaniu leczenia (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Znaczniki uszkodzeń narządów
Analiza post hoc znaczników uszkodzenia narządów wykazała, że do dnia 2 leczenia odsetek pacjentów, u których poziom dehydrogenazy mleczanowej był nie większy niż dwukrotność górnej granicy prawidłowego zakresu był wyższy w grupie leczonej kaplacizumabem niż w grupie placebo. grupa (78% do 51%). Do 4. dnia odsetek pacjentów był podobny w obu grupach (Tabela Mediana czasu do normalizacji poziomu dehydrogenazy mleczanowej wynosiła 3 dni (95% CI, 3 do 4) wśród 32 pacjentów w grupie leczonej kaplacizumabem, w porównaniu z 4 dniami (95% CI, 3 do 6) wśród 32 pacjentów w grupa placebo (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
W podgrupie pacjentów z podwyższonym poziomem wyjściowym markerów uszkodzenia narządów obserwowano tendencję do szybszego powrotu do normalnego poziomu u pacjentów otrzymujących kaplacizumab w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo. Mediana czasu do normalizacji stężenia troponiny T lub troponiny I wynosiła 9 dni (95% CI, 4 do 45) wśród 19 pacjentów w grupie leczonej kaplacizumabem w porównaniu do 27 dni (95% CI, 19 do nieosiągnięcia) wśród 17 pacjentów w grupie placebo. grupy, a mediana czasu do normalizacji poziomu kreatyniny wyniosła 4 dni (95% CI, 3 do 6) wśród 11 pacjentów w grupie leczonej kaplacizumabem w porównaniu do 6 dni (95% CI, 3 do nieosiągnięcia) wśród 15 pacjentów w grupie placebo (Rys. S3 w Uzupełniającym dodatku).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i ciężkie zdarzenia niepożądane w populacji bezpieczeństwa. Łącznie 541 działań niepożądanych występujących podczas okresu leczenia zgłoszono u 34 z 35 pacjentów otrzymujących kaplacyzumab (97%), w porównaniu z 522 zdarzeniami niepożądanymi we wszystkich 37 pacjentów otrzymujących placebo (100%). (Zaostrzenia TTP i nawroty zostały wykluczone z tych badań). Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były bóle głowy i krwawienie z nosa (Tabela S6 w Dodatku Dodatkowym). Większość zdarzeń niepożądanych uznano za niezwiązanych z badanym lekiem lub mało prawdopodobne, aby były związane z badanym lekiem. Zdarzenia niepożądane uznane za związane z badanym lekiem zgłoszono u 6 pacjentów (17%) otrzymujących kaplacizumab i 4 pacjentów (11%) otrzymujących placebo, a zdarzenia, które były prawdopodobnie związane z badanym lekiem zgłoszono u 19 pacjentów (54%) i 3 pacjentów (8%) w obu grupach, odpowiednio. Ciężkie działania niepożądane zgłaszano u 13 pacjentów (37%) w grupie leczonej kaplacizumabem iu 12 pacjentów (32%) w grupie otrzymującej placebo (tabela 3).
Liczba i odsetek pacjentów z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych związanych z krwawieniem były większe w grupie leczonej kaplacizumabem niż w grupie placebo: 19 pacjentów (54%) w porównaniu do 14 pacjentów (38%). Spośród 101 działań niepożądanych związanych z krwawieniem 84 (83%) zgłoszono jako łagodne (tj. Zwykle przemijające, wymagające nie więcej niż minimalna interwencja terapeutyczna i nie zakłócające codziennych czynności) i 14 (14%) jako umiarkowane (tj. Złagodzone z dodatkową interwencją terapeutyczną i powodującą dyskomfort, ale bez znaczącego lub trwałego ryzyka uszkodzenia); tylko 3 zdarzenia (3%) były ciężkie (tj. przerywały codzienne czynności, znacząco wpływając na stan kliniczny lub wymagające intensywnej interwencji terapeutycznej)
[patrz też: heviran 800 cena, zapalenie slinianki, poradnia psychologiczno pedagogiczna leszno ]

Powiązane tematy z artykułem: heviran 800 cena poradnia psychologiczno pedagogiczna leszno zapalenie slinianki