Caplacizumab dla nabytej trombotycznej małopłytkowej Purpury ad 8

Ciężkie zdarzenia niepożądane związane z krwawieniem odnotowano u 2 pacjentów w każdej grupie badanej: krwotok podpajęczynówkowy i siatkówkowy oraz krwawienia z grupy kaplacizumabu i krwotok mózgowy oraz krwiomocz w grupie placebo. Żaden pacjent nie otrzymał czynnika VIII ani czynnika von Willebranda w przypadku krwawienia. Działania niepożądane związane z immunologią zgłaszano u 17 pacjentów (49%) w grupie leczonej kaplacizumabem i u 12 pacjentów (32%) w grupie placebo. Jeden pacjent leczony kaplacizumabem miał umiarkowane alergiczne zapalenie skóry, które było zgłaszane jako poważne niepożądane zdarzenie. Nie zaobserwowano innych klinicznie istotnych zdarzeń niepożądanych. Immunogenność
W grupie leczonej kaplacizumabem, u 3 pacjentów (9%) potwierdzono indukowane lekiem odpowiedzi na antybiotyk. Nie wpłynęło to na profile farmakokinetyczne i farmakodynamiczne, co wskazuje na brak aktywności neutralizującej.
Dyskusja
To badanie fazy 2 pokazało, że kaplacizumab, w porównaniu z placebo, powoduje szybszą rozdzielczość epizodów TTP. Jak wskazuje szybsza normalizacja liczby płytek krwi, kaplacizumab zapobiega dalszemu przyjmowaniu płytek krwi do mikroukładów kostnych, aw konsekwencji progresji niedokrwienia tkanki. Liczba płytek krwi jest ogólnie przyjętym wskaźnikiem aktywności choroby w nabytym TTP i kieruje decyzjami dotyczącymi leczenia, takimi jak moment zatrzymania codziennej wymiany osocza 11. Objawy nabytego TTP różnią się w zależności od narządu dotkniętego niedokrwieniem tkanki, 17 odzwierciedlającym serce, 4,5 , 18-21 urazów neurologicznych, 22 lub nerkowych 18, 23. W patogenezie nabytego TTP pośredniczy wytwarzanie autoprzeciwciał przeciwko ADAMTS13, kluczowemu czynnikowi kontrolującemu agregację płytek krwi zależną od czynnika von Willebranda, a te autoprzeciwciała są przedmiotem obecnego leczenia. Codzienna wymiana osocza usuwa autoprzeciwciała i uzupełnia aktywność ADAMTS13, stopniowo przywracając liczbę płytek krwi, podczas gdy leczenie immunosupresyjne działa na leżący u podłoża proces autoimmunologiczny. Kluczowym celem leczenia jest jak najszybsze opanowanie patologicznej zakrzepicy naczyń krwionośnych, ponieważ konsekwencje zakrzepowe są nieprzewidywalne i wiążą się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością. Pomimo znacznej poprawy wyników przy stosowaniu wymiany osocza, śmiertelność wśród pacjentów z nabytym TTP pozostaje 10 do 20% .12
Wyniki naszych badań pokazują, że kaplacizumab natychmiast hamuje patofizjologiczny mediator w postaci mikroangiopatii. Równolegle do szybkiego zatrzymania zużywania płytek krwi w procesie mikromłoteczkowym, markery uszkodzenia narządów wydawały się szybciej reagować w grupie leczonej kaplacizumabem niż w grupie placebo, chociaż obserwacja ta mogła zostać zakłócona przez rozcieńczające działanie wymiany osocza. Dwie zgony, które wystąpiły w badaniu, dotyczyły zarówno grupy placebo.
Istotność działania ochronnego wobec płytek kaplacyzumabu została dodatkowo wykazana przez mniejszą liczbę zaostrzeń w grupie leczonej kaplacizumabem niż w grupie placebo podczas okresu podawania leku. W trakcie 1-miesięcznego okresu obserwacji po podaniu leku w badaniu, ośmiu pacjentów w grupie leczonej kaplacizumabem miało nawrót, a siedmiu z tych pacjentów miało nawrót w ciągu 10 dni po zaprzestaniu leczenia badanym lekiem; u żadnego pacjenta w grupie placebo nie wystąpiły nawroty podczas tego 1-miesięcznego okresu obserwacji
[więcej w: anesteloc cena, marcjanna lelek instagram, nebu dose opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: anesteloc cena marcjanna lelek instagram nebu dose opinie