Caplacizumab dla nabytej trombotycznej małopłytkowej Purpury cd

Podskórne podawanie badanego leku raz dziennie (10 mg) było kontynuowane przez 30 dni po ostatniej wymianie osocza. Maksymalny czas podawania leku wynosił 90 dni. Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas na potwierdzenie normalizacji liczby płytek krwi (tj. Czas do odpowiedzi). Normalizację zdefiniowano jako liczbę płytek krwi, która wynosiła 150 000 na milimetr sześcienny lub więcej, a potwierdzenie składało się z liczby powtórzeń płytek po 48 godzinach, która wynosiła 150 000 na milimetr sześcienny lub więcej i poziom dehydrogenazy mleczanowej, który był nie więcej niż dwa razy większy niż górny limit liczby płytek krwi. normalny zakres. Kluczowe drugorzędne punkty końcowe obejmowały zaostrzenia, określone jako nawracające małopłytkowość w ciągu 30 dni po zakończeniu codziennych wymian osocza, które wymagały wznowienia codziennych wymian; nawrót, zdefiniowany jako zdarzenie TTP występujące ponad 30 dni po zakończeniu codziennych wymian plazmy15; całkowita remisja po początkowym przebiegu codziennej wymiany osocza (tj. wymiana osocza podawana w celu prezentacji nabytego epizodu TTP), zdefiniowana jako potwierdzona normalizacja liczby płytek krwi i brak zaostrzenia; czas trwania i objętość wymiany osocza; śmiertelność; i bezpieczeństwo. Oceniono eksploracyjne punkty końcowe, a następnie przeprowadzono analizy post hoc (patrz Dodatek Uzupełniający). Liczbę płytek krwi i testy laboratoryjne do oceny bezpieczeństwa przeprowadzono w lokalnych laboratoriach, podczas gdy aktywność ADAMTS13, przeciwciała przeciwnowotworowe oraz właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne analizowano w laboratoriach centralnych lub specjalistycznych. Aktywność ADAMTS13 analizowano za pomocą testu transferu energii rezonansu fluorescencyjnego (FRET) dla syntetycznego 73-aminokwasowego peptydu czynnika von Willebranda (VWF73). 16 Antygen czynnika von Willebranda mierzono za pomocą metody immunoturbimetrycznej (STA- Liatest, Diagnostica Stago), dodając 5,0 .g kaplacizumabu na mililitr do rozcieńczalnika w celu przezwyciężenia interferencji leków. Aktywność krzepnięcia czynnika VIII mierzono za pomocą testu chromogennego (COAMATIC FACTOR VIII, Chromogenix), a aktywność klastra czynnika von Willebranda-ristocetyny mierzono za pomocą testu agregacji płytek krwi (vW Select, Bio / Data Corporation). Wszystkie wyniki wyrażono jako wartości procentowe normalnego osocza. Całkowite poziomy leku i antyleku-przeciwciała oceniano za pomocą testów opracowanych i zatwierdzonych na miejscu (patrz dodatek dodatkowy), z poziomami przeciw-lekowymi ocenianymi za pomocą wielopoziomowego testu przesiewowego-potwierdzenia-miareczkowania.
Analiza statystyczna
Planowana próba 110 pacjentów została oparta na teście log-rank z mocą 80%, aby wykryć 44% zmniejszenie mediany czasu odpowiedzi na kaplacizumab w porównaniu z placebo, na jednostronnym poziomie alfa 2,5% , zakładając 15% wskaźnik rezygnacji. Pierwotny punkt końcowy oceniano za pomocą analizy Kaplana-Meiera stratyfikowanej pod kątem nieobecności lub obecności jednej sesji wymiany plazmowej przed randomizacją, z jednostronnym testem logarytmicznym służącym do oceny wyższości na poziomie istotności 2,5%. Nie dokonano korekty dla wielokrotnych porównań dla żadnego z analizowanych punktów końcowych. Wszystkie analizy skuteczności przeprowadzono na populacji, która miała zamiar leczyć (obejmującej wszystkich pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy badanej), i przeprowadzono analizę bezpieczeństwa i immunogenności populacji bezpieczeństwa (obejmującą wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badany lek)
[podobne: braveran czy permen, heviran 800 cena, anesteloc cena ]

Powiązane tematy z artykułem: anesteloc cena braveran czy permen heviran 800 cena