Kompensacja genetyczna w ludzkim zaburzeniu genetycznym ad

Pięć znajduje się w obrębie 3-mb regionu genetycznego związanego z zespołem DiGeorge, zwanym regionem krytycznym zespołu DiGeorge – GSCL (geny homeoboxu gęsu, 2), TBX1, ARVCF (gen powtórzenia pancernika usuwa w zespole velocardiofacjalnym), ZNF74 (cynk białko genowe odstraszające 74) i SNAP29 (białko związane z synaptosomem, gen 29 kD) – i dwa geny są zlokalizowane po każdej stronie regionu 3 Mb – USP18 (gen peptydazy swoistej dla ubikwityny 18) i UBE2L3 ( gen enzymu koniugującego ubikwitynę E2L3). Markery mikrosatelitarne D22S420, D22S941, D22S264, D22S303, D22S257 i D22S533 badano za pomocą starterów znakowanych barwnikiem, elektroforezy kapilarnej w analizatorze genetycznym (ABI3100, Applied Biosystems) i oprogramowania GeneScan, wersja 3.7 (PE Applied Biosystems) . Analiza ekspresji genów
RNA ekstrahowano z limfocytów krwi obwodowej przy użyciu odczynnika Trizol (Invitrogen) i poddano odwrotnej transkrypcji z użyciem odwrotnej transkryptazy wirusa mieloblastozy ptasiej (AMV-RT, Finzyme). Ekspresję DGCR8 (genu 8 regionu kluczowego zespołu DiGeorge a) i DGCR6L (genu 6 podobnego do genu regionu 6-giego DiGeorge a), jak również ekspresję USP18, umiejscowioną na proksymalnej granicy poza krytycznym regionem zespołu DiGeorge, oceniano za pomocą ilościowego testu PCR w czasie rzeczywistym. W procedurze wykorzystano geny kodujące dehydrogenazę gliceraldehydo-3-fosforanową (GAPDH) i białko wiążące skrzynkę TATA (TBP) jako geny referencyjne, QuantiTect Primer Assays (Qiagen) i LightCycler 480 System (Roche) .16
Wyniki
Ryc. 1. Wyniki analizy fluorescencji in situ Hybrydyzacja hodowanych limfocytów krwi obwodowej z Probandu z delecją 22q11.2, jej matką i jej ojcem. Chromosomy pokazane dla probanda, matki i ojca są metafazowe odpowiednio w panelach A, B i C, a także w panelach D, E i F. Czerwone kropki to sondy typu T-box (TBX1), a zielone kropki to 22qterowe sondy kontrolne. Wypustki w panelach A, B i C zapewniają zbliżenia obu kopii chromosomu 22 w metafazie. Strzałka w panelu C wskazuje na podejrzenie duplikacji sygnału TBX1 w limfocytach ojca. Wartości procentowe jąder interferycznych zawierających jedną sondę TBX1 i dwie sondy TBX1 wynosiły odpowiednio 100% i 0% dla probandu; 0% i 100% odpowiednio dla matki (z prawidłowym genotypem); i 14% i 86% dla ojca, przenosząc przegrupowanie 22q11.2 del-dup. Spodziewaliśmy się znaleźć dwie sondy TBX1 we wszystkich komórkach od ojca; jednak ponieważ dwa geny TBX1 są blisko siebie w wyniku duplikacji, dwie sondy TBX1 mogą nakładać się na siebie i pojawiać jako pojedyncze miejsce.
FISH przy użyciu sond pokrywających obszar 22q11.2 potwierdziło mikrodelecję 22q11.2 w probandzie (Figura 1A i 1D). Przeprowadziliśmy te same analizy u rodziców, aby ustalić, czy delecja była sporadyczna czy dziedziczna. Prawidłowe zabarwienie TBX1 obserwowano w metafazie i międzyfazowych spek- trach chromosomowych komórek krwi obwodowej matki (ryc. 1B i 1E). Nieoczekiwanie, barwienie TBX1 w komórkach od ojca ujawniło brak sygnału na jednym chromosomie 22 i powiększony sygnał na jego homologu we wszystkich obserwowanych metafazach (Figura 1C)
[patrz też: heviran 800 cena, zapalenie ślinianek, corneregel cena ]

Powiązane tematy z artykułem: corneregel cena heviran 800 cena zapalenie ślinianek