Mózgowa syfilityczna gumma potwierdzona reakcją łańcuchową polimerazy u mężczyzny z infekcją ludzkim niedoborem odporności cd

Tkanki przygotowano do ekstrakcji DNA, jak opisano wcześniej8. DNA ekstrahowano zgodnie z metodą Boom i wsp., Z 50 mikrolitrami próbek lub lizatem T. pallidum zaadsorbowanym na okrzemki w obecności tiocyjanianu guanidyny9. Amplifikację in vitro DNA przeprowadzono genem bmp T. pallidum10 i starterami Tp7 i Tp8 dla PCR i Tp3 i Tp4 dla nested PCR. Startery zostały wyprodukowane w Wadsworth Center for Laboratories and Research (Albany, NY) z syntezatorem DNA (model 8700, MilliGen, Bedford, Mass.). Trzydzieści cykli PCR wyprodukowało fragmenty 617 par zasad (bp); fragmenty te rozcieńczono następnie 1:10 dla zastosowania w zagnieżdżonej PCR, w której 39 cykli wytworzyło fragmenty o długości 500 pz. Dla każdego przebiegu jako kontrolę dodatnią czułości stosowano 250, 25 i 2,5 fg chromosomalnego DNA T. pallidum i DNA na 5 mikrolitrów wyekstrahowanych z zawiesin T. pallidum (2 x 103 i 2 x 102 na mililitr). Jako kontrole negatywne zastosowano wiele odczynników bez DNA. Produkty PCR analizowano w 2% agarozy zawierającej bromek etydyny. Odczynniki i technika zostały szczegółowo opisane w innym miejscu11,12.
W celu potwierdzenia specyficzności produktu PCR, biotynylowane sondy specyficzne dla T. pallidum (356 bp) przygotowano metodą PCR i zsekwencjonowano. Hybryd sonda-cel został wykryty przez nieagresywny system BluGENE wykrywania kwasu nukleinowego, jak opisano szczegółowo w instrukcji producenta (GIBCO BRL, Grand Island, NY) 13.
Wyniki
Patologiczne ustalenia
Badanie mózgu podczas autopsji ujawniło dwie zmiany w lewym płatku piersiowo-potylicznym o średnicy 3,0 i 3,5 cm. Każda zmiana miała gumowawy zielonkawy rdzeń otoczony ciemniejszym obszarem (ryc. 1B). Podobne zmiany (pomiar 3,0 i 1,5 cm) odnotowano w istocie białej lewej strony móżdżku. Badanie mikroskopowe wykazało obszary koagulacyjnej martwicy z wyraźnym przewlekłym wysiękiem zapalnym składającym się z limfocytów i komórek plazmatycznych (Figura 1C). Odnotowano rzadkie wielojądrowe komórki olbrzymie. Specjalne plamy na bakterie, prątki i grzyby były negatywne. Markery komórek B (Dako, Carpinteria, CA) pod względem monoklonalności były negatywne. T. gondii nie zidentyfikowano po dokładnym przeglądzie próbek barwionych hematoksyliną i eozyną. Barwienie srebrem ze zmodyfikowanym barwnikiem Steinera (Sigma Chemical, St. Louis) ujawniło formy krętka (Figura 1D).
Barwienie immunofluorescencyjne
Organizmy morfologiczne przypominające treponemę obserwowano tylko wtedy, gdy skrawki zostały wybarwione poliklonalnym koniugatem. Nie obserwowano organizmów spiralnych, gdy do barwienia stosowano przeciwciała monoklonalne przeciwko T. pallidum lub B. burgdorferi.
PCR
Ryc. 2. Ryc. 2. Wykrywanie T. pallidum DNA w tkankach zanurzonych w parafinie za pomocą zagnieżdżonego PCR (u góry) i hybrydyzacji (u dołu). W każdym panelu, ścieżka pokazuje drabinkę DNA o przyrostach 123-bp; ścieżka 2, tkanka mózgowa od pacjenta, który zmarł na atak serca (kontrola negatywna); ścieżki 3 i 4, tkanki z gummatous uszkodzenia mózgu od pacjenta (bloki A-91-27A i A-91-27D, odpowiednio); ścieżki 5, 6 i 10, odczynniki stosowane jako kontrole negatywne (bez DNA); ścieżka 7, tkanka orchidei od królika zakażonego T
[przypisy: czerwienica objawy, przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom, anesteloc cena ]

Powiązane tematy z artykułem: anesteloc cena czerwienica objawy przyporządkuj wymienione prawa człowieka właściwym generacjom